Pages

Autorski dokumentarni filmovi Karpa Godine i njihov utjecaj na suvremene autore
Autorski dokumentarni filmovi Karpa Godine i njihov utjecaj na suvremene autore
Maja Alibegović
Rad se fokusira na filmsko stvaralaštvo slovenskog redatelja Karpa Godine te utjecaj njegovih kratkih dokumentarnih filmova na pojedine suvremene autore, odnosno njihove umjetničke radove. Opisat će se filmski put Karpa Godine, s posebnim naglaskom na njegov dokumentarni opus, a preko njega definirati, analizirati i opisati karakteristike autorskog rukopisa te istaknuti njegove karakteristične režijske metode. Njegove će se filmove potom usporediti s filmovima odabranih suvremenih...
Deseta noć, Stela, Poplava, Manifest banalnosti
Deseta noć, Stela, Poplava, Manifest banalnosti
Dino Pešut
Rad ne sadrži sažetak.
Dijalozi
Dijalozi
Tjaša Kalkan
Diplomski rad Dijalozi bavi se normiranim odnosom tijela u javnom prostoru. Problematizirajući pojam društvene norme i društveno uvjetovanog aspekta tjelesnosti razvijam ideju kršenja norme kao mogućnost drukčijeg poimanja i prakticiranja tjelesnosti. Komparativno analiziram vlastitu fotografsku seriju kao i mnoštvo različitih umjetničkih radova koji su se bavili sličnom temom, ističući insceniranu (performativnu) fotografiju kao metodološki okvir rada.
Dnevnik ne-pisanja
Dnevnik ne-pisanja
Mirna Rustemović
Rad ne sadrži sažetak.
Dramaturgija svjetla na koncertima
Dramaturgija svjetla na koncertima
Dina Marijanović
Sažetak: Rad se bavi dramaturgijom svjetla na koncertima, odnosno načinima na koje svjetlo podržava glazbu oblikujući cjeloviti audiovizualni doživljaj. Teorijski analizira likovne i dinamičke elemente dramaturgije svjetla, kompozicijska načela i vizualnu razradu glazbe u svjetlosne slike. Teorijsku analizu potkrepljuje analizom praktičnog primjera dramaturgije svjetla na koncertu Pink Floyda.
Društvene mreže kao marketinški kanali promocije hrvatskog dugometražnog filma
Društvene mreže kao marketinški kanali promocije hrvatskog dugometražnog filma
Sabrina Herak Smoković
Rad analizira upotrebu društvenih mreža kao marketinškog kanala za promociju hrvatskih dugometražnih filmova. Zbog velikog broja korisnika društvenih mreža marketing proizvoda sve više se orijentira na digitalni marketing putem društvenih mreža. Ovaj rad daje pregled alata i taktika za predstavljanje medijskog proizvoda, odnosno filma te odgovara na pitanja kako napraviti uspješnu kampanju za dugometražni film na društvenim mrežama, kako iskoristiti mogućnosti...
Dvije godine pisanja
Dvije godine pisanja
Luka Mavretić
Rad ne sadrži sažetak.
ESTETIKA SVJETLA U PREDSTAVAMA JANA FABREA
ESTETIKA SVJETLA U PREDSTAVAMA JANA FABREA
Milan Kovačević
Ovaj rad temelji se na proučavanju umjetničkog stvaralaštva Jana Fabrea s posebnim naglaskom na njegovo kazališno djelovanje, koje je kontekstualizirano kroz prizmu postdramskog kazališta. Ukratko se opisuje njegov životopis, glavne umjetničke discipline kroz koje se izražava i kroz studiju slučaja opisuje se rad na predstavi Requiem for a Metamorphosis jer je autor ovog rada sudjelovao u stvaranju iste. Glavni dio rada je Fabreov pristup oblikovanju i dramaturgiji svjetla u...
Elementi klaunerije u radu na ulozi
Elementi klaunerije u radu na ulozi
Katarina Strahinić
Rad ne sadrži sažetak.
Elementi rituala u izvedbi Sofoklove Antigone
Elementi rituala u izvedbi Sofoklove Antigone
Borna Galinović
Ovaj se diplomski rad bavi analizom izvedbe Antigone, ispita prve godine diplomskog studija Akademije dramske umjetnosti sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru akademske godine 2014./2015. Fokus rada usmjeren je na ritualne elemente koji su se mogli prepoznati gledajući ispit. Koristeći pojmove liminalnog i liminoidnog, obrađene su ritualne sekvence koje dolaze do izražaja za vrijeme prizora Zbora te proces rada na njima. Izmjena zborskih dijelova i ...
Emocije kao materijal glumčevog stvaranja
Emocije kao materijal glumčevog stvaranja
Ugo Korani
Ovaj diplomski rad brani tezu da su emocije ono čime se glumac bavi, te da su emocije ono što glumac, pričajući priču, prenosi publici. Na početku će se emocije promatrati iz pozicije teorije, da bi na kraju rada bile opisane kroz praktično iskustvo stečeno na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Pages