Pages

Jasni i budni sadržaj iz područja organskih oćuta
Jasni i budni sadržaj iz područja organskih oćuta
Karlo Mlinar
Rad ne sadrži sažetak.
Kako je počeo rat na mom otoku
Kako je počeo rat na mom otoku
Igor Šeregi
U ovom radu analiziran je film Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku (1996.), kroz širi kontekst komedije na filmu u Hrvatskoj, te se kroz komparaciju još nekih filmova istog žanra postiže teorija određenih pravila koje se ponavljaju i čine film komercijalno uspješnim. Kroz neke od komercijalno najuspješnijih komedija istog redatelja može se uspostaviti određene smjernice, motivi, karakteri i mikrolokacije koje stimulativno djeluju na hrvatsku publiku i čine filmove...
Kako zvukom dočarati izmijenjena stanja svijesti na filmu
Kako zvukom dočarati izmijenjena stanja svijesti na filmu
Lana Horvatić
U svom pisanom diplomskom radu na temu ''Kako zvukom dočarati izmijenjena stanja svijesti na filmu'', definirat ću koja su to stanja, kako zvuk djeluje na gledateljevu percepciju analizirajući scene iz filmova u kojima lik doživi transformaciju svijesti te ću pojasniti kako je to dočarano zvukom, koliko dobro dizajneri zvuka mogu takav trenutak i stanje opisati zvukom da gledatelj to tako i shvati. Koristit ću se primjerima iz ovih filmova: Pitanje života i smrti, Michael Powell i...
Kamera između dokumentarizma i fikcije
Kamera između dokumentarizma i fikcije
Smiljka Guštak
Tema ovog rada vizualne su odrednice filmova koji pripadaju rodu dokufikcije. Uz općenita promišljanja o dokufikciji, analizirana je filmska slika četiriju vizualno različitih filmova koji pripadaju tom rodu (Čovjek grize psa, Moj Winnipeg, Priče koje kazujemo i Tanka plava linija) i njezin odnos s dokumentarnošću odnosno fiktivnošću sadržaja te utjecaj na doživljaj tih filmova.
Karakteristike zvuka u suvremenom horor filmu
Karakteristike zvuka u suvremenom horor filmu
Filip Zadro
Kroz primjere reprezentativnih filmova rad pokušava klasificirati i objasniti funkcije zvuka u suvremenom horor filmu. Fokus je na obrascima zvuka u horor filmovima posljednjih desetljeća. Dok se većina radova o horor filmu fokusira na pitanja straha, percepcije i povijesti žanra, ovaj rad analizira metode pomoću kojih redatelji i montažeri dolaze do željenog efekta kod publike.
Kodiranje kod Rubena Östlunda
Kodiranje kod Rubena Östlunda
Jasna Nanut
Rad ne sadrži sažetak.
Konotativna značenja boje na filmu
Konotativna značenja boje na filmu
Lukša Benić
Rad se bavi kreativnom upotrebom boje na filmu, pri kojoj se tako konkretnom i svakodnevnom vizualnom elementu pridodaju promišljena dramaturška značenja koja gledatelj svjesno ili nesvjesno uključuje u vlastiti doživljaj filma. Dakle, radi se o analizi fenomena boje u filmskom mediju, ali ne u smislu mimetičkog potencijala boje kao filmskog izražajnog sredstva, već načina na koji boja može pridonijeti emotivnom i/ili konotativnom značenju filma.
Konstrukcija istine u filmovima Wernera Herzoga
Konstrukcija istine u filmovima Wernera Herzoga
Filip Heraković
Namjera ovog diplomskog rada je da, koristeći primjere iz opusa njemačkog redatelja Wernera Herzoga, prikaže odnos činjenica i istine u njegovom stvaralaštvu te načine na koji autor konstruira istinu unutar svog stvaralačkog univerzuma. Herzog svojim postupcima relativizira filmske rodove i miješa fikciju s fakcijom na jedinstven način kao produkt autentične autorske vizije, te je razumijevanje autorovog odnosa prema pojmu istine u filmu ključno za razumijevanje kompletnog...
Konstrukcija istine u filmovima Wernwra Herzoga
Konstrukcija istine u filmovima Wernwra Herzoga
Filip Heraković
Rad ne sadrži sažetak.
Konstrukcija zbilje kroz medij fotografije
Konstrukcija zbilje kroz medij fotografije
Igor Ilić
Ovaj rad fokusira se na pitanje istinitosti fotografskog medija. Komparacijom fotografskih primjera iz domene dokumentarne fotografije naspram onih umjetničke funkcije, prikazuju se uvjeti u kojima fotografijenastaju i uvjeti o kojima fotografska istina ovisi. Kroz rad se pojašnjava koncept fotografskog projekta Nova stvarnost. S naglaskom na konstrukciju zbilje putem medija fotografije, u radu se spominju i autori koji su neupitno utjecali na nastanak serije fotografija "Nova stvarnost".
Konstruktivan i destruktivan aspekt straha u glumca
Konstruktivan i destruktivan aspekt straha u glumca
Veronika Mach
U ovom diplomskom radu tematizirat ću problem straha/treme koji glumac osjeća prilikom bivanja na sceni. Njegov konstruktivni i destruktivni aspekt. Pokušat ću objasniti čega se glumac zapravo boji kada je na sceni i što sve može pojačati intenzitet straha kojeg osjeća. Problematizirat ću odnos glumca i publike u kojem se javlja paradoks glumac se boji stati pred publiku, a bez nje, ne postoji. Taj me paradoks, kao glumicu, najviše intrigira. U ovome radu progovorit ću i o...
Korištenje specijaliziranih softverskih alata 
 za dizajn zvuka u videoigrama
Korištenje specijaliziranih softverskih alata za dizajn zvuka u videoigrama
Emma Teur
Rad prezentira način rada u specijaliziranom softverskom alatu za dizajn zvuka u videoigrama, naziva FMOD Studio. Temelji se na vlastitom istraživanju i sadrži opis sučelja i terminologije softvera te nekoliko primjera dizajna zvuka u softveru – atmosfere, tornada, šumova lika i glazbe. Također, objašnjava implementaciju zvuka u videoigru pomoću softvera naziva game engine, odnosno pokretača igre.

Pages